Skip to content

Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem inspirowane ideą wielkich twórców polskiej rehabilitacji, założycieli Towarzystwa, profesorów Wiktora Degi, Mariana Weissa i Aleksandra Hulka, w swojej działalności społeczno-naukowej nawiązuje do najlepszych wzorów służby niepełnosprawnym w Polsce.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, zwane dalej TWK, jest pozarządowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby niepełnosprawne i pełnosprawne, prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, posiadająca osobowość prawną w sferze zadań publicznych.

§ 2

1. Terenem działania TWK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą – miasto stołeczne Warszawa.
2. Dla właściwej realizacji swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej, z poszanowaniem prawa miejscowego.
3. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 3

1. TWK może powoływać Oddziały na zasadach określonych w dalszej części statutu.
2. Zarząd Główny i Oddziały uzyskują osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu wydanym przez właściwy sąd rejestrowy.
3. Zarząd Oddziału może określić nazwę Oddziału stosownie do terytorialnego zasięgu działania Oddziału.

§ 4

TWK może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych
o podobnym profilu działania.

§ 5

TWK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym również członków Zarządu.

§ 6

TWK używa pieczęci, logo, nazwy i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które może udostępniać podmiotom zrzeszonym.

§ 7

Na arenie międzynarodowej TWK używa nazwy: Polish Society for Rehabilitation of the Disabled.

§ 8

Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.

§ 9

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby obecnych na posiedzeniu zwołanym w pierwszym a drugim terminie bez względu na quorum – dotyczy jedynie Zjazdu Krajowego, Zjazdu Oddziału, Walnego Zebrania Koła; z wyjątkiem przypadków określonych w §§ 58 i 59, dla których wymagana jest inna obligatoryjna ilość członków.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10

1. Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

1) pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
3) działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym,
4) działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych
Polonii za granicą,
6) ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej,
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych,
11) krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych,
12) rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych,
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych,
15) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności,
16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
17) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
18) upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów,
19) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz,
20) promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 11

1. TWK realizuje swoje cele poprzez:

1) rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
2) prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań naukowych,
3) współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, a także partnerami zagranicznymi o profilu rehabilitacyjnym, socjalno – społecznym i naukowym i popularno naukowym,
4) współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów,
6) udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach,
7) występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
8) organizowanie działalności pomocowej , instruktażowej i doradczej, grup wsparcia w różnych schorzeniach, wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i młodzieży, organizowanie zespołów problemowych, klubów, banków pomocy terapeutycznych, grup twórców niepełnosprawnych,
9) organizowanie m.in.: specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym, domów dziennego pobytu, rehabilitacji domowej, imprez okazjonalnych i integracyjnych,
10) udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej oraz wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i w czasie klęsk żywiołowych,
11) udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej sprawcom wypadków komunikacyjnych spowodowanych pod wpływem alkoholu,
12) rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy,
13) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym m.in.: kolonii, obozów, spartakiad, wycieczek, zimowisk,
14) organizowanie zawodów sportowych, obozów i zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych, tworzenie i prowadzenie sekcji i klubów sportowych,
15) prowadzenie zajęć edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu celów TWK,
16) prowadzenie ośrodków, poradni i innych placówek diagnostycznych, rehabilitacji i reedukacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dorosłych osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
17) prowadzenie ośrodków i placówek zapewniających opiekę i pomoc osobom w podeszłym wieku i wykluczonym społecznie,
18) organizowanie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym przemocą w rodzinie,
19) organizowanie wczesnej interwencji dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i dzieci niepełnosprawnych,
20) współpraca w realizacji programów państwowych i społecznych dotyczących rehabilitacji i profilaktyki,
21) prowadzenie kształcenia specjalnego obejmującego dzieci i młodzież wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkola specjalnego, szkoły specjalnej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, szkoły integracyjnej, szkoły z oddziałami integracyjnymi,
22) prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. Działalność opisana w ust. 1 pkt. 2, 5, 9 – 12, 14 – 20 TWK może prowadzić odpłatnie.

2.1 Działalność organizacji nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

3. Dochód z odpłatnej działalności opisanej w ust. 2 może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych TWK.
4. TWK może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego
5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami TWK przeznacza na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

1. Członkowie TWK dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków TWK jest złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęcie uchwałą właściwego Zarządu Oddziału TWK
4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
5. Małoletni do lat 16 może być członkiem TWK za zgodą przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która będzie udzielać pomocy w dowolnej formie, pod warunkiem przestrzegania Statutu TWK.
2. Członek wspierający jest obowiązany do popierania działalności TWK.
3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów TWK.
2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Głównego.
3. Honorowy członek nie ma obowiązku opłacania składek.

§ 16

1. Członek zwyczajny – z zastrzeżeniem § 13 ust.5 – ma prawo:

1) brać udział z głosem stanowiącym w zebraniach TWK,
2) wybierać i być wybieranym do władz TWK,
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności TWK,
4) korzystać w działalności z pomocy pracowników TWK i urządzeń technicznych na zasadach określonych przez właściwy Zarząd, pod warunkiem że nie narusza to zasad określonych w § 57 pkt.3,
5) nosić odznakę TWK.

2. Członek wspierający ma prawo:

1) brać udział osobiście, a w przypadku osoby prawnej przez upoważnionego przedstawiciela w zebraniach TWK z głosem doradczym,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności TWK.

§ 17

1. Członek zwyczajny jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz TWK,
2) aktywnie uczestniczyć w pracach TWK,
3) opłacać składki członkowskie w terminie i wysokości określonych przepisami wewnętrznymi.

§ 18

1. Członkostwo w TWK ustaje w razie:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 18 miesięcy po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania i podjęcia stosownej uchwały przez właściwy Zarząd,
3) wykluczenia na zasadach określonych w dalszej części statutu,
4) śmierci osoby fizycznej,
5) likwidacji osoby prawnej

2. Członkom skreślonym z listy przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Zarządu Oddziału w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o skreśleniu.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE NACZELNE TWK

§ 19

1. Władzami naczelnymi TWK są:

1) Zjazd Krajowy,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.

2. Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w ust.1 pkt. 2 – 4.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 20

1. Zasady wyboru i liczbę członków władz naczelnych wymienionych w § 19 ust.1 pkt. 2 – 4 uchwala Zjazd Krajowy.
2. Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

A. ZJAZD KRAJOWY

§ 21

1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą TWK i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

1) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu,
2) uchwalenie programu działania na okres kadencji,
3) przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
5) wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) rozpatrywanie wniosków wniesionych przez delegatów i władze naczelne TWK,
7) nadawanie godności członka honorowego,
8) uchwalanie zmian w statucie,
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu TWK i przeznaczeniu jego majątku,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu Krajowego, w tym rozpatrywanie indywidualnych odwołań o wykluczeniu dla których organem właściwym był Główny Sąd Koleżeński.

§ 22

1. W Zjeździe Krajowym biorą udział:

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów 1 (jeden) delegat reprezentuje 100 członków zwyczajnych Towarzystwa. Każde rozpoczęte 100 członków upoważnia do wyboru kolejnego delegata, według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Główny, na okres czteroletniej kadencji.
2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz naczelnych, jeśli nie są delegatami, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście.

2. Zwyczajny Zjazd Krajowy zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Krajowego Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
4. Zjazd Krajowy obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Główny.

§ 23

1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany:

1) z inicjatywy Zarządu Głównego,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek Zarządu co najmniej 1/3 ogólnej liczby Oddziałów.

2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w terminie określonym przez wnioskodawcę, nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku. Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
3. W Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd Krajowy oraz członkowie władz naczelnych z zastrzeżeniem § 38 ust.2 pkt. 8.

B. ZARZĄD GŁÓWNY

§ 24

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swą pracę przed Zjazdem.

1.1 Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) Nadzorowanie wykonywania uchwał Zjazdu Krajowego i swoich własnych,
2) Uchwalanie planów działalności i budżetu Zarządu Głównego i zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
3) Reprezentowanie TWK na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) Powoływanie Komisji, Sekcji, Zespołów Problemowych jako organów pomocniczych Zarządu Głównego oraz uchwalanie ich regulaminów,
5) Zwoływanie Zjazdów Krajowych i ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd,
6) Ustalanie wysokości składki członkowskiej,
7) Decydowanie o przynależności TWK do krajowych i międzynarodowych organizacji,
8) Wnioskowanie do Zjazdu Krajowego o nadawanie godności Członka Honorowego,
9) Przyznawanie odznaczeń TWK oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych a także przyznawanie nagród,
10) Powoływanie jednostek organizacyjnych , dla których Zarząd Główny jest organem założycielskim oraz okresowa ocena ich działalności,
11) Podejmowanie decyzji w sprawach przekraczających zwykły Zarząd w tym zaciąganie kredytów i pożyczek oraz nabywanie i zbywanie nieruchomości,
12) Zatwierdzanie projektu podziału ewentualnych środków wypracowanych przez jednostki organizacyjne Zarządu Głównego na cele statutowe,
13) Zlecanie Oddziałom realizacji zadań i programów finansowanych ze środków budżetowych i unijnych.

§ 25

1. Zarząd Główny składa się z 9 – 15 członków.
2. Zarząd Główny wybiera ze swego składu Prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań TWK upoważniony jest Prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie jeden wiceprezesów wraz z członkiem zarządu. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających zwykły Zarząd oraz udzielania pełnomocnictw upoważniony jest Prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie dwóch wiceprezesów.
3. Do kompetencji Prezesa Zarządu Głównego należy:

1) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego i Zarządu Głównego TWK,
2) przygotowywanie projektów planów działalności i projektu budżetu Zarządu Głównego,
3) składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z wykonania planów działalności i budżetu Zarządu Głównego,
4) reprezentowanie TWK na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5) okresowa ocena działalności Oddziałów oraz sekcji, komisji i zespołów problemowych Zarządu Głównego,
6) delegowanie przedstawicieli TWK na zjazdy i konferencje zagraniczne,
7) rozpatrywanie wniosków o utworzenie Oddziałów i wnioskowanie do Zarządu Głównego o zatwierdzenie podjętej decyzji,
8) wnioskowanie do Zarządu Głównego i do Zjazdu Krajowego o nadanie godności członka honorowego,
9) wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyznawanie odznaczeń TWK oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych, a także o przyznanie nagród,
10) współpraca z centralnymi organami władzy państwowej w realizacji programów w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki niepełnosprawności,
11) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych, dla których Zarząd Główny jest organem założycielskim,
12) przygotowywanie projektów podziału wypracowanych ewentualnych środków przez jednostki organizacyjne Zarządu Głównego z przeznaczeniem na cele statutowe,
13) podejmowanie decyzji w sprawach powoływania Oddziałów.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i prezesi Oddziałów z głosem doradczym.

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 28

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) składanie Zarządowi Głównemu uwag i ocen wynikających z kontroli działalności Towarzystwa,
3) uchwalanie ramowych regulaminów komisji rewizyjnych,
4) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych Oddziałów,
5) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej musza spełniać następujące wymagania:

1) nie są członkami organu zarządzającego, ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 29

1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania rzeczoznawców do prac specjalistycznych. Rzeczoznawcy mają głos doradczy.

D. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 30

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Główny Sąd Koleżeński ma prawo zasięgania opinii prawnych.

§ 31

1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako sądu pierwszej instancji należy:

1) orzekanie w sprawach sporów członków władz naczelnych TWK, wynikłych na tle ich działalności organizacyjnej,
2) rozstrzyganie sporów powstałych między Zarządami Oddziałów,
3) orzekanie w sprawach określonych w § 46 ust.1 z Oddziałów, w których zrezygnowano z wyboru sądu koleżeńskiego.

2. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego w pierwszej instancji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Zjazdu Krajowego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie do Zjazdu Krajowego wnosi się za pośrednictwem Zarządu Głównego, który uwzględnia je w projekcie porządku obrad najbliższego Zjazdu Krajowego.

§ 32

1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako sądu drugiej instancji należy rozstrzyganie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich Oddziałów.
2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.

§ 33

1. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienie,
2) naganę,
3) wykluczenie z TWK.

2. Osoby ukarane karą nagany nie mogą pełnić funkcji we władzach naczelnych TWK oraz władzach Oddziału przez okres jednego roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 34

1. Zasady i tryb postępowania przed sądami koleżeńskimi określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.
2. Posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego w miarę potrzeb.

ROZDZIAŁ V. ODDZIAŁY

§ 35

Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków.

§ 36

1. Wniosek z deklaracją dotyczącą nazwy o powołanie Oddziału komitet założycielski składa do Prezesa Zarządu Głównego. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów wymaganych do zarejestrowania Oddziału w sądzie rejestrowym. Wzór i treść deklaracji dotyczącej nazwy uchwala zarząd, jest ona dostępna w siedzibie Zarządu Głównego.
2. Decyzja prezesa Zarządu Głównego w sprawie powołania Oddziału podejmowana jest niezwłocznie.
3. Komitet założycielski składa do właściwego sądu rejestrowego wniosek o rejestrację Oddziału w trybie określonym w ustawie prawo o stowarzyszeniach, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu Głównego.
4. Zarząd Oddziału jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym wymieniony w prawie o stowarzyszeniach organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę tego Oddziału, podając skład Zarządu i adres siedziby Oddziału oraz doręczyć statut TWK.
5. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie Zarządu i adresie siedziby Oddziału oraz w statucie TWK.

§ 37

1. Władzami Oddziału są:

1) Zjazd Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Postanowienia § 19 ust.2 – 4 i § 20 stosuje się odpowiednio.
3. Zjazd Oddziału może zrezygnować z wyboru Sądu Koleżeńskiego Oddziału, w takim przypadku jego funkcje przejmuje Główny Sąd Koleżeński jako organ pierwszej instancji.

A. ZJAZD ODDZIAŁU

§ 38

1. Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:

1) uchwalenie regulaminu Zjazdu Oddziału,
2) uchwalenie kierunków działania Oddziału,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań za kadencję Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Oddziału,
7) wybór delegatów na Zjazd Krajowy, według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Główny,
8) odwoływanie delegatów na Zjazd Krajowy.
9) przyjęcie statutu TWK wraz z jego zgłoszeniem do Sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia jego przyjęcia.

§ 39

1. W Zjeździe Oddziału udział biorą:

1) z głosem stanowiącym – członkowie Oddziału, a w przypadku Oddziału liczącego powyżej 200 członków – delegaci wybrani według klucza wyborczego, ustalonego przez Zarząd Oddziału, na okres czteroletniej kadencji,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele władz nadrzędnych, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

2. Zjazd Oddziału jest zwoływany przez Zarząd Oddziału raz na cztery lata.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
4. Przepisy § 59 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 40

1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału jest zwoływany:

1) z inicjatywy Zarządu Oddziału,
2) na żądanie Zarządu Głównego,
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w terminie określonym przez wnioskodawcę, nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

B. ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 41

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału i odpowiada za swą pracę przed Zjazdem Oddziału.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał władz naczelnych TWK i Zjazdu Oddziału,
2) uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału,
3) uchwalanie rocznych planów działania i budżetu Oddziału, zatwierdzanie rocznych planów działania i budżetów Kół oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych w tym bilansu z działalności Oddziału i Kół,
4) reprezentowanie Oddziału TWK,
5) powoływanie i rozwiązywanie Kół, ustalanie zakresu ich działania oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,
6) zawieszanie uchwał Walnych Zebrań Kół, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami władz nadrzędnych Towarzystwa,
7) zawieszanie w czynnościach Zarządów Kół, jeżeli działalność ich jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutu; w razie zawieszenia Zarządu Koła, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy Zarząd Koła, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Koła przez Walne Zebranie Koła,
8) powoływanie komisji, zespołów problemowych i sekcji ułatwiających pracę Oddziału,
9) zarządzanie funduszami i majątkiem Oddziału,
10) rozpatrywanie wniosków o ewentualne zmniejszenie lub zwolnienie z opłacania składki członkowskiej,
11) współpraca w realizacji programów państwowych i społecznych dotyczących rehabilitacji i profilaktyki,
12) prowadzenie ośrodka informacji na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,
13) powoływanie jednostek organizacyjnych, dla których Zarząd Oddziału jest organem założycielskim oraz okresowa ocena ich działalności,
14) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych, dla których Zarząd Oddziału jest organem założycielskim,
15) decydowanie o podziale ewentualnych środków wypracowanych przez jednostki organizacyjne Zarządu Oddziału,
16) składanie sprawozdań i informacji z działalności Oddziału, Zjazdowi Oddziału, Zarządowi Głównemu oraz innym organom,
17) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego oraz innych wyróżnień,
18) wnioskowanie do organów państwowych o nadanie różnych wyróżnień,
19) realizowanie celów Oddziału określonych w ust 1 pkt. 1-20 §11 statutu.

§ 42

1. Zarząd Oddziału może decydować o przynależności Oddziału do krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń, związków i innych struktur reprezentujących osoby niepełnosprawne i problematykę rehabilitacji.
2. Zarządy Oddziałów mogą powoływać Regionalne Rady celem uzgadniania współpracy w regionie. Rady nie mają osobowości prawnej i nie są nadrzędne nad Zarządami Oddziałów.

§ 43

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 – 15 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

1.1 Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań Oddziału Terenowego TWK upoważniony jest Prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie jeden z wiceprezesów wraz z członkiem zarządu. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających zwykły Zarząd oraz udzielania pełnomocnictw upoważniony jest Prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie dwóch wiceprezesów.
3. Prezes Zarządu Oddziału, a w razie jego nieobecności lub upoważnienia wiceprezes, kieruje działalnością Oddziału.
4. Do kompetencji prezesa Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał władz naczelnych, Zjazdu Oddziału i Zarządu Oddziału,
2) reprezentowanie Oddziału,
3) rozpatrywanie wniosków o powoływanie Kół, ustalanie terenu ich działania oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,
4) wnioskowanie do Zarządu Oddziału o zawieszanie uchwał Walnych Zebrań Kół oraz uchylanie uchwał Zarządów Kół, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz naczelnych TWK,
5) składanie Zarządowi sprawozdań i informacji z działalności leżącej w kompetencji Prezesa.

C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 44

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Do działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 28 ust.1 pkt. 1, 2, 4 i 5 oraz § 29.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału muszą spełniać następujące wymagania:

1) nie są członkami organu zarządzającego, ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU

§ 45

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 46

1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

1) orzekanie w sprawach członków władz Kół i Oddziału, wynikających z ich działalności organizacyjnej,
2) orzekanie w stosunku do członków w sprawach:

a) nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz TWK oraz działania na szkodę TWK,
b) sporów o charakterze etyczno – moralnym wynikłych na tle ich działalności w TWK.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
3. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdania ze swej działalności Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu i Zjazdowi Oddziału.
4. Sąd Koleżeński Oddziału może wymierzać kary wymienione w § 33.
5. Postanowienia § 34 ust.2 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VI. KOŁA

§ 47

1. Koło jest jednostką organizacyjną Oddziału.
2. Koło nie ma osobowości prawnej.
3. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków.

§ 48

1. Władzami Koła są:

1) Walne Zebranie,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 49

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

1) uchwalanie regulaminu walnego zebrania Koła,
2) uchwalanie kierunków działania Koła,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek komisji rewizyjnej,
5) wybór członków Zarządu i komisji rewizyjnej,
6) wybór delegatów na Zjazd Oddziału,
7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Koła.

2. Walne Zebranie Koła zbiera się co najmniej raz w roku w celu omówienia bieżących zadań. Kompetencje określone w ust.1 pkt. 4, 5 i 6 Walne Zebranie Koła realizuje raz na 4 lata.

§ 50

1. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział:

1) z głosem decydującym – członkowie Koła,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele władz nadrzędnych Towarzystwa, członkowie honorowi i zaproszone osoby.

2. Walne Zebranie Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Koła zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zebrania.

§ 51

1. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła i ponosi odpowiedzialność za pracę przed Walnym Zebraniem Koła i władzami nadrzędnymi.
2. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Koła oraz władz nadrzędnych,
2) uchwalanie planów działania i projektu budżetu Koła,
3) zarządzanie funduszami i majątkiem w granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,
4) reprezentowanie TWK na terenie swego działania,
5) czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych przez członków, prowadzenie ewidencji członków, zbieranie składek członkowskich i przekazywanie ich w całości do Oddziału,
6) składanie sprawozdań z działalności Koła Walnemu Zebraniu Koła oraz Zarządowi Oddziału.

§ 52

1. Zarząd Koła składa się z 3 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła.
2. Zarząd Koła wybiera ze swego grona prezesa, skarbnika i sekretarza.
3. Zarząd Koła może również wybrać wiceprezesa.
4. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje prezes, wiceprezes lub sekretarz. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się członków Zarządu Kola co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.
5. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się co najmniej raz na kwartał.
6. W okresie między posiedzeniami Zarządu pracami Koła kieruje Prezes Koła lub upoważniony przez niego Członek Zarządu Koła
7. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
8. Przepisy § 19 ust. 2 – 4, §20 ust. 2 oraz § 44 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VII. MAJĄTEK I FUNDUSZE TWK

§ 53

Majątek TWK stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa autorskie.

§ 54

1. Majątek może być nabywany i przyjmowany przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego przez Zarządy Oddziałów może nastąpić wyłącznie za zgodą Zjazdu Oddziału.
2. W przypadku rozwiązania Oddziału o przeznaczeniu jego majątku na potrzeby osób niepełnosprawnych decyduje Zarząd Główny.
3. Na fundusze składają się:

1) wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
3) wpływy z działalności gospodarczej,
4) darowizny, zapisy, dotacje i subwencje,
5) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) wpływy ze zbiórek publicznych,
7) wpływy z nawiązek sądowych,
8) wpływy z 1% odpisów podatkowych,
9) wpływy z prowadzenia działalności w różnych formach organizacyjnych, w tym działalności gospodarczej, sklepów z drugiej ręki, zbiórek publicznych, poszukiwanie sponsorów w celu pozyskiwania środków na rzecz osób niepełnosprawnych, 1% OPP na rzecz organizacji pożytku publicznego, utarg ze sprzedaży darowizn pochodzących ze zbiórek, prowizja od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowadzenia dobrowolnego grupowego ubezpieczenia NW i na Życie, utarg z kiermaszu wyrobów z różnych form terapii zajęciowej, refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS z PFRON w ramach SOD, użyczenie, dzierżawa, świadczenia usług na rzecz innych stowarzyszeń organizacji pożytku publicznego.

4. TWK może przyjmować dotacje z budżetu państwa i budżetów samorządów na zasadach określonych w ustawach.

§ 55

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 56

Oddziały przekazują na rzecz Zarządu Głównego 10% składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 57

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia i nie kłóci się z uprawnieniami członków określonymi w par 16.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VIII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TWK

§ 58

Zmiany statutu uchwala Zjazd Krajowy większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 59

Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku na potrzeby osób niepełnosprawnych podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 60

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach i innych obowiązujących.