Skip to content

2017 – RAP-B

Informacja o projekcie.

“RAP-B 2017/19 REHABILITANT ASYSTENT PSYCHOLOG – BIOFEEDBACK. Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM”

Zestaw działań w 4-ch obszarach, jako ciągła pomoc na rzecz poprawy sprawności i jakości życia osób długotrwale niepełnosprawnych. Zadanie podjęte w tym projekcie to: organizowanie i realizacja specjalistycznych wizyt domowych: rehabilitanta, asystenta, psychologa i terapii Biofeedback. Projekt 2-letni dla 100-tu beneficjentów ostatecznych. W Gorzowie Wlkp. 20 uczestników projektu otrzyma wsparcie specjalistyczne.

logo - PFRON male

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), realizowany na terenie trzech województw przez:

  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska w Poznaniu – woj. wielkopolskie
  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski we Wrocławiu – woj. dolnośląskie
  • POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM – woj. lubuskie

Obszar, na którym planowana jest realizacja projektu w województwie LUBUSKIM:
Miasto Gorzów Wielkopolski oraz powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński,
Miasto Zielona Góra oraz powiaty: zielonogórski i żagański.

Beneficjenci Ostateczni projektu

Gdy nie ma skutecznego leku na SM, jedynym, zalecanym przez lekarzy sposobem opóźniającym pogłębianie skutków choroby, jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego chorego – rehabilitacja. Postępowanie rehabilitacyjne ma pomóc beneficjentowi w taki sposób, aby jak najdłużej mógł zachować jak najwyższą, w jego przypadku, sprawność i możliwości samoobsługi. W bazach danych, prowadzonych przez wnioskujące Oddziały PTSR i PTWK, zarejestrowanych jest łącznie ponad 500 osób niepełnosprawnych, z tego ok. 50% w stopniu znacznym oraz ok. 25% w stopniu umiarkowanym. Ten projekt niesie kompleksowe i ciągłe wsparcie dające poczucie zaopiekowania się – tymi najsłabszymi, którzy nie są w stanie sami dotrzeć do sal rehabilitacyjnych i gabinetów. Takiej kompleksowej i długoterminowej pomocy nie oferuje im NFZ, a sytuacja finansowa nie pozwala na kupowanie usług komercyjnych. Lista beneficjentów w poszczególnych oddziałach jest stworzona z listy ich członków (zaktualizowanej pod kątem stanu zdrowotnego i sytuacji rodzinnej). Promocja działania powoduje, że nowi beneficjenci zgłaszają się do koordynatora, który przekazuje kontakt do uczestnika ekspertowi IPD. Pomoc w ramach tego projektu skierowana jest do najbardziej poszkodowanych osób niepełnosprawnych – nie wychodzących z domu z uwagi na ograniczenia znaczną niesprawnością fizyczną i psychiczną jak również barierami architektonicznymi lub mentalnymi. Zakładana liczba beneficjentów stanowi przeliczeniową liczbę osób, wobec których da się wykonać całkowity zakres wsparcia przewidzianego projektem. W przypadkach, gdy u danej osoby – z przyczyn losowych – będzie to niewykonalne, wprowadzane będą nowe osoby z listy rezerwowej, które otrzymają wsparcie ilościowo mniejsze, proporcjonalne do skróconego okresu świadczenia. Roczny rozkład wsparcia udzielonego poszczególnym beneficjentom obrazować będzie prowadzona Ewidencja Godzin Wsparcia. 

Formy wsparcia

R – REHABILITACJA – dla 20 beneficjentów
Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia.  Rehabilitacja ma dać następujące efekty:
– jak najdłuższe zachowanie zdolności w miarę normalnego funkcjonowania

– odsunięcie w czasie lub zahamowanie postępu niesprawności organizmu
– maksymalne przedłużenie możliwości ruchowych
– zapobieżenie zesztywnieniu i zanikom mięśni z powodu siedzenia na wózkach,
– zapobieżenie zesztywnieniu i odleżynom z powodu leżenia
– przeciwdziałanie wycofaniu w rodzinie przez uruchomienie aktywności własnej
– uaktywnienie rodziny/opiekunów przez zaangażowanie do wspólnej pracy
– wpisanie ćwiczeń ruchowych w harmonogram dnia – bezcenne.

A – ASYSTENT \ OPIEKUN – dla 10 beneficjentów
Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia
Korzystanie z asystenta / opiekunki ma celu dać choremu takie rezultaty:
– umiejętność i likwidację barier dotyczących korzystania z pomocy innych
– poczucie większej samodzielności w życiu z SM
– naukę samoobsługi w czynnościach dnia codziennego
– doinformowanie i pośredni kontakt z PTSR i z instytucjami pomocowymi
– możliwość pozostania w kręgu dotychczasowych zainteresowań, hobby…
– odciążenie opiekuna chorej osoby, najczęściej członka rodziny
– motywowanie do wychodzenia (wywożenia) z domowego zamknięcia
– wyjścia /wspólne/ z domu, spacery, uczestnictwo w spotkaniach, jako najbardziej oczekiwany efekt wsparcia

P – PSYCHOLOG – dla 7 beneficjentów
Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia
Psychologia – ma dać następujące efekty :
Kontakt bezpośredni psychologa z chorymi opiekunami ma osiągnąć:
– radzenie sobie ze stresem, panowanie nad emocjami
– mobilizację do wychodzenia z domowego zamknięcia;
– podjecie walki o atrakcyjność życia mimo choroby,
– zmianę perspektywy patrzenia na chorobę – z pesymistycznego na racjonalny i optymistyczny
– zlikwidowanie barier psychologicznych związanych z chorobą
– umiejętność relaksowania się, gdyż organizm chorego na SM tego wymaga.
– poprawę relacji z najbliższymi i dalszymi członkami rodziny oraz przyjaciółmi
– traktowanie siebie, jako osoby godnej i równoprawnej do udziału w życiu rodzinnym
– jak najdłuższe zachowanie funkcjonowania społecznego

B – BIOFEEDBACK – dla 7 beneficjentów
Cel (efekty) uzyskiwane dzięki zastosowaniu formy wsparcia
To dość nowa metoda REHABILITACJI w SM – testowana m.in. z udziałem PTSR O/Szczecin w Projekcie naukowym sprawdzającym jej skuteczność w rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane. Zastosowanie EEG Biofeedback u osób z stwardnieniem rozsianym trwa dość długo, ale wyniki terapii okazują się zaskakująco pozytywne i długotrwale. Zainteresowanie i rokowania dla tej metody są coraz szersze. Efekty zaczynają być widoczne po przynajmniej 20 treningach. Wiadomo, ze osoba po przejściu całej terapii będzie panować nad funkcjami immunologicznymi jak i fizjologicznymi. 

Możliwe do osiągnięcia:
– zmniejszenie napięcia mięśniowego, u osób z SM jest ono częste i trudne do leczenia,
– niwelowanie zawrotów głowy,
– poprawa koncentracji,
– prawidłowe odbieranie i reagowanie na bodźce,
– zmniejszenie nerwobóli,
– poprawa mowy oraz kontrolowanie funkcji pęcherza moczowego.

Osoba po terapii będzie potrafiła kontrolować swoje emocje i odczuwała mniejsze zmęczenie.
Możliwe będzie stosowanie elektromiografii (EMG) jako funkcjonalne narzędzie diagnostyczne jak i narzędzie oceny i terapii pacjentów. Pozwoli ono beneficjentom na poprawę funkcji mięśniowych przez zwiększenie świadomości mięśni.
Celem końcowym wsparcia jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania i tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji i kontroli nad funkcjami organizmu.
Spektrum wskazań do terapii EEGBiofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niej korzystać zarówno ludzie zdrowi jak i ludzie z różnymi schorzeniami AUN.

Beneficjentem może być osoba: leżąca, skazana całkowicie lub częściowo na wózek inwalidzki, ma zaburzenia manualne, porusza się o kulach itp. Osoba sama może podjąć decyzję, czy trening ma się odbywać na siedząco lub leżąco – nie ma do tego żadnych przeciwwskazań w tej terapii. Najpotrzebniejszym badaniem wstępnym jest badanie QEEG, dzięki któremu można osoby zakwalifikować do terapii i zaplanować treningi. System komputerowy terapii sam dobiera parametry indywidualne dla każdej osoby tak, by uzyskać jak najlepsze efekty pracy. Analiza QEEG jest konsultowana z neurologiem, umożliwia to dokładne odróżnienie i zdefiniowanie nawet najmniejszych zaburzeń pracy mózgu.

Opis działań planowanych w ramach projektu
– rehabilitacja ruchowa,
– pomoc asystenta lub opiekunki,
– terapia psychologiczna
– treningi EEGBiofeedback
to planowane kompleksowe wsparcie udzielane w warunkach domowych osobom długotrwale chorym na SM, narażonym na utratę sprawności fizycznej i psychicznej, które ograniczone znaczną niesprawnością i różnego rodzaju barierami często zostają w swoich mieszkaniach, odcięte od jakiejkolwiek pomocy. Wszystkie rodzaje wparcia, przewidziane w tym projekcie, maja formę wizyt domowych.

Oto ich uzasadnienie:
R – REHABILITACJA:  od kwietnia systematyczne stosowanie rehabilitacji spowalnia rozwój choroby, może zapewnić utrzymanie dotychczasowej kondycji, a nawet ją poprawić.
A– ASYSTENT:  od kwietnia aktywność wspomagana pomocą asystenta, (lub opiekunki) dopełni wskazówki rehabilitanta pobudzi do trybu życia bardziej satysfakcjonującego mimo choroby, a wobec rodziny da poczucie samodzielności, np.w codziennej obsłudze.
P – PSYCHOLOG:  od maja wizyty, porady albo terapia psychologa lub psychoterapeuty (celowe, w trudniejszych przypadkach, również porady dla rodziny) cel: akceptacja i odzyskanie wiary w siebie.
B – BIOFEEDBACK: od maja to nowa metoda rehabilitacji – przetestowana w rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane, wyniki terapii okazują się zaskakująco pozytywne i długotrwałe. EEGBiofeedback może polepszyć czynność bioelektryczną mózgu, co stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychosomatycznych, psychiatrycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 

w ramach Konkursu 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.