Skip to content

2016 – „Trzy teatry. Trzy krainy.”

Projekt realizowany w okresie 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r.,

współfinansowany ze środków PFRON.

logo - PFRON male

Zgodnie z umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizowany jest projekt – zadanie publiczne w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Projekt pod nazwą: „Trzy teatry. Trzy krainy.” Twórcza i turystyczna aktywność osób niepełnosprawnych, obejmuje następujące działania: organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Projekt realizowany jest wspólnie przez trzech Organizatorów, którymi są niżej wymienione trzy stowarzyszenia, działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego:

•   Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska, z siedzibą: Plac Kolegiacki 12A, 61-841 Poznań, -lider zadania
•   Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie, z siedzibą: ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin,- współorganizator
•   Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., z siedzibą: ul. Kosynierów Gdyńskich 81, 66-400 Gorzów Wlkp.- współorganizator

W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy sześciodniowe warsztaty wyjazdowe o charakterze kulturalnym, w trzech różnych dziedzinach sztuki. Projekt będzie realizowany w trzech różnych regionach Polski (morze – niziny – góry), stąd jego nazwa „Trzy teatry. Trzy krainy.”.

Uczestnikami warsztatów będą osoby niepełnosprawne z terenu trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W ramach projektu każdy z Organizatorów zorganizuje jeden warsztat, każdy warsztat będzie w innym regionie Polski, każdy dla 40 osób niepełnosprawnych.

Razem zostaną zorganizowane trzy wyjazdowe działania, każde w innej z trzech dziedzin sztuki:

1.   teatr ciała TRE, sztuka ruchu, taniec

– organizator: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie,
– miejsce: Mrzeżyno (morze),
– termin: 31 maja – 05 czerwca 2016 r,

2.   sztuki plastyczne, muzykowanie

– organizator: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska w Poznaniu,
– miejsce: Ciechocinek (niziny),
– termin: 23 – 28 sierpnia 2016 r,

3.   sztuka prezentacji, literatura, poezja, teatr

– organizator: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.,
– miejsce: Karpacz (góry),
– termin: 03 – 08 października 2016 r.

Po powrocie z ww. warsztatów planowane są, przez okres 2 miesięcy, powyjazdowe spotkania w Oddziałach Organizatorów. Będzie to ciąg dalszy aktywności twórczej i kulturalnej – jako utrwalenie i dalsze wykorzystanie nabytych umiejętności. Spotkania te będą prowadzone przez instruktora i wolontariusza, który uczestniczył w warsztatach wyjazdowych.

Projekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane (SM) lub inną chorobę neurologiczną z zaburzeniami funkcji ruchowych, manualnych, itp.

Docelowa grupa uczestników projektu to 120 osób niepełnosprawnych (po 40 osób na każdych warsztatach) pod opieką 18 wolontariuszy (po 6 opiekunów – wolontariuszy na każde warsztaty).

Uczestnikami i opiekunami warsztatów mogą być osoby z terenu trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Warunkiem uczestnictwa w realizowanym projekcie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym 15–24 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

O projekcie „Trzy teatry. Trzy krainy.” można również poczytać i posłuchać na antenie RADIA ZACHÓD.

http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/wiadomosci/trzy-teatry-trzy-krainy/

Warunki rekrutacji osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w projekcie:

– należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ do projektu i dostarczyć ją – drogą pocztową, e-mailową, bądź bezpośrednio do biura odpowiedniego Organizatora,
– karty zgłoszeniowe będą przyjmowane do końca rekrutacji uczestników na wyjazd w ostatnim terminie,
– o udziale w warsztatach będzie decydować kolejność dostarczenia kart zgłoszeniowych w danej grupie orzeczeń o niepełnosprawności,
– jeżeli KARTA ZGŁOSZENIOWA zostanie dostarczona za późno albo, gdy – w danej grupie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – zostanie zgłoszona większa liczba osób chętnych do udziału w danych warsztatach, zgłoszenia te zostaną umieszczone na liście rezerwowej,
– gdy któryś z zapisanych uczestników zrezygnuje z warsztatów to na jego miejsce zostanie wpisana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

– niepełnosprawność ze względu na SM lub podobną chorobę neurologiczną z zaburzeniami funkcji ruchowych, manualnych, itp.,
– posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym,
– zamieszkanie na terenie jednego z trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego,
– podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dla wszystkich osób, zakwalifikowanych do uczestnictwa w poszczególnych warsztatach, zostanie – przed wyjazdem – zorganizowane spotkanie z koordynatorem w celu ustalenia szczegółów uczestnictwa oraz wyjazdu.

Dodatkowe, ważne informacje uzupełniające o projekcie, uzyskane od Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska – LIDERA projektu.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w myśl zasady równości szans w dostępie do proponowanych warsztatów wszystkim naszym członkom, mającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (drogą pocztową lub mailową albo bezpośrednio do biura odpowiedniego Oddziału).

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pdf)

Oprócz Karty Zgłoszeniowej należy dostarczyć również OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (pdf)

Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mieszkające na terenie województwa lubuskiego, o telefoniczny kontakt z koordynatorem, którym (w woj. lubuskim) jest Prezes Gorzowskiego Oddziału PTWK Barbara Kadziewicz, tel. 696 439 695. 

Więcej szczegółów można zobaczyć na stronie LIDERA projektu, czyli Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska w Poznaniu, kliknij tutaj

c.d.n.