ZAPYTANIE OFERTOWE TWK z dnia 01.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE TWK z dnia 01.02.2022 r.

stopka twknowa

ZAPYTANIE OFERTOWE TWK z dnia 01.02.2022 r. 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową – oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Zamawiający jako lider Projektu:
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 81; 66-400 Gorzów Wielkopolski;
REGON 210344300;  NIP 5991113787;  KRS 0000311988;
adres strony internetowej:  http://twkgorzow.org.pl
e-mail: twkgorzow@interia.pl

Partner Projektu
Fundacja Krok za Krokiem
ul. Macieja Palacza 96/1; 60-274 Poznań;
REGON 362086840;  NIP 6681971652;  KRS 0000568617;

Partner Projektu
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie
ul. Dworcowa 19; 70-206 Szczecin;
REGON: 810745925;  NIP 8522302081;  KRS 0000131441;

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą: „Pięć sposobów na lepsze jutro”, realizowanego w ramach umowy z PFRON-em w terminie od 10.04.2021 do 31.03.2022 Przedmiotowy okres finansowania realizowany jest w ramach umowy z dnia 27.04.2021 nr ZZO/000115/04/D. Audytowi podlega okres finansowania od 01.04.2021 do dnia rozpoczęcia audytu.

Okres realizacji projektu 01.04.2021 r. – 31.03.2022 r.

Całkowite koszty:

904 710,72 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące siedemset dziesięć zł 72/100),

w tym:

– kwota dofinansowania ze środków PFRON 851 906,72 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć zł 72/100)

– Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim do wysokości 329 514,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych 40/100),
– Fundacja Krok za Krokiem do wysokości 286 397,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 20/100),
– Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie do wysokości 235 995,12 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 12/100).

II. Zakres audytu zewnętrznego
1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym projektem.

2. W ramach audytu badać należy:
– Księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu
– Dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych
– Zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania, zgodność ze stanem faktycznym realizacji projektu (w tym prawidłowo rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na dzień sporządzenia w/w dokumentów) a także zgodność z wymogami zawartymi w umowie.

3. Audyt obejmuje w szczególności:
A. Weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji projektu (okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy, dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych.
B. Ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m. innymi czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji projektu.
C. Sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami w umowie.
D. Kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz 1223 z poźn. zm) w części dotyczącej audytowanego projektu.
E. Sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
F. Sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT)
G. Weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu.
H. Weryfikację sposobu pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. nr 101, poz 926 z późn. zm).
I. Weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy.
J. Weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu.
K. Sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.
L. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącym załącznik do Komunikatu nr 4 Ministra Finansów z dnia maja 2011r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011r. nr 5, poz. 23)
M. Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie:
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/

III. Wybór audytora
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających
kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usług. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się:
1. Dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach.
2. Posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 projekty).
3. Posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych.
4. Posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
5. Osoby przeprowadzające audyt winny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od realizatora i od PFRON (oświadczenie załącznik nr 1).
6. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia
1. Wykazu wykonanych audytu zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania.
2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
3. Potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
4. Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania audytu od 03 do 20 marca 2022 r.
Termin przekazania raportu z przedmiotu zamówienia do 31 marca 2022 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta audytora powinna być:
1. Sporządzona w języku polskim.
2. Opatrzona pieczątką firmową.
3. Posiadać datę sporządzenia.
4. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, adres e mail i ew. strony internetowej.
5. Podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
6. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON.
7. Zawierać cenę brutto za usługę.
8. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania.
9. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
10. Zawierać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

VI. Koperta z ofertą powinna być:
1. Opatrzona pieczątką firmową.
2. Zawierać nr telefonu i adres mailowy.
3. Opis koperty: „Oferta na audyt zewnętrzy projektu realizowanego przez TWK o. Gorzów Wlkp. Fundację Krok za Krokiem i PTSR o. Wojewódzki w Szczecinie.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta w wersji papierowej powinna być złożona w biurze Zamawiającego – Lidera w godzinach dyżurów lub wysłana Pocztą Polską na adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 81; 66-400 Gorzów Wlkp. do dnia 15 lutego 2022r.
2. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 27 lutego 2022r., a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem http://twkgorzow.org.pl/ do dnia 28.02.2022r. Jeśli wszystkie oferty będą miały ceny wyższa niż przewidziano w budżecie – wtedy będą przeprowadzone negocjacje warunków obniżenia oceny.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych http://twkgorzow.org.pl/ www.krokzakrokiem.com oraz Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego w Szczecinie

VIII. Kryteria oceny ofert:
cena – 100%

IX. Dodatkowe informacje:
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/

Osoba do kontaktu: Renata Kumor   nr tel. +48 607 218 029